กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การประเมินความคงตัวของวัคซีนบีซีจีชนิดผงแห้ง สำหรับใช้เป็นวัคซีนอ้างอิงมาตรฐานในประเทศ   (ภาษาไทย)
Estimation of Stability of lyophilized BCG Vaccine for Use as an In-Country Reference Standard Vaccine   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันชีววัตถุ

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 จนถึงวันที่: 1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2557 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นายอัศจรรย์ อาเมน ผู้ร่วมวิจัย
2 นายจิรเดช ปัจฉิม ผู้ร่วมวิจัย
3 นางสุกัลยาณี ไชยมี ผู้ร่วมวิจัย
4 นางสุภาพร ภูมิอมร หัวหน้าโครงการ

 บทคัดย่อ


National control laboratory is necessary to prepare vaccine reference standard in order to quality control potency values in the country. Therefore  to prepare and use BCG vaccine for long that will be beneficial to continually lot-release control of BCG vaccine produced in the country. In the experiment  BCG vaccine in liquid form obtained from manufacturer was distributed into vials and prepared in a freeze-dried in laboratory and controlled the quality of necessary parameters                  

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ตีพิมพ์ผ่านบทความทางวิชาการ - เริ่ม: 1 มี.ค. 2557 สิ้นสุด: 4 ก.พ. 2562

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๙ ธ.ค. ๒๕๖๕