กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การพัฒนาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์โดยความร่วมมือของเครือข่าย 4 จังหวัดภาคใต้   (ภาษาไทย)
Improving Medical Laboratory with Collaborative Networks in 4 Southern Provinces   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวเยาวมาลย์ สุติวิจิตร ผู้ร่วมวิจัย
2 นางสาววรรธนี สังข์หิรัญ ผู้ร่วมวิจัย
3 นางวไลลักษณ์ กาญจนะพิน ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัดภาคใต้ (สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) ให้มีคุณภาพ มาตรฐานบริการ และได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด โดยดำเนินงานแบบบูรณาการร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน ตลอดการดำเนินงานที่ผ่านมากว่า 10 ปี ห้องปฏิบัติการชันสูตรของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 50 แห่ง เข้าร่วมการพัฒนาคุณภาพทุกแห่ง แบ่งเป็นห้องปฏิบัติการในจังหวัดสงขลา 17 แห่ง จังหวัดยะลา 8 แห่ง จังหวัดปัตตานี 12 แห่ง และจังหวัดนราธิวาส 13 แห่ง มีห้องปฏิบัติการผ่านการรับรองมาตรฐาน รวม 49 แห่ง (ร้อยละ 98) แบ่งเป็น ผ่านมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขจำนวน 10 แห่ง (ร้อยละ 20) มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2555 (LA) จำนวน 36 แห่ง (ร้อยละ 72) และมาตรฐาน ISO 15189:2012 จำนวน 3 แห่ง (ร้อยละ 6) ส่วนอีก 1 แห่งต้องขอการรับรองมาตรฐานให้ได้ภายในปี 2560 ปัจจัยแห่งความสำเร็จเกิดจากการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ทั้งในระดับจังหวัดที่มีแกนนำขับเคลื่อนระบบคุณภาพ สนับสนุนบุคลากรด้านวิชาการ และการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคณะทำงานในระดับเขต ผู้บริหารเห็นความสำคัญและให้การสนับสนุน ภายใต้เข็มมุ่งเดียวกัน คือ ประชาชนผู้ใช้บริการได้รับบริการที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน คำสำคัญ: ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  การพัฒนาเครือข่าย Abstract Regional Medical Science Center 12  Songkhla plays important role in developing network of medical laboratories in the area of responsibility for four southern provinces (Songkhla

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ - เริ่ม: 22 มี.ค. 2560 สิ้นสุด: 24 มี.ค. 2560

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๖ ต.ค. ๒๕๖๔