กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
คุณภาพน้ำเพื่อการบริโภคในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต   (ภาษาไทย)
Quality of drinking water in Patong  Phuket  (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวจำรัส พูลเกื้อ หัวหน้าโครงการ
2 นางสาวสุจิตร สาขะจร ผู้ร่วมวิจัย
3 นางสาวอนุสรา รัตนบุรี ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


ปัจจุบันนํ้าที่ผลิตเพื่อการบริโภคมีหลายชนิด เช่น นํ้าประปา นํ้าผ่านเครื่องกรอง นํ้าดื่มบรรจุขวด น้ำดื่มตู้หยอดเหรียญ หากกระบวนการผลิตไม่มีระบบการจัดการที่ดีน้ำที่ผลิตได้อาจไม่มีคุณภาพที่เหมาะสำหรับบริโภค ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลเมืองป่าตองได้ศึกษาวิจัยเชิงสำรวจคุณภาพน้ำบริโภคในเขตเทศบาลป่าตอง โดยเก็บตัวอย่างน้ำบริโภค ได้แก่น้ำดื่มตู้หยอดเหรียญ และน้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ระหว่างเดือนมีนาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2557 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางด้านเคมี ได้แก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณสารทั้งหมด ความกระด้าง คลอไรด์ ฟลูออไรด์ ไนเตรต และโบรเมต และทางด้าน จุลชีววิทยา ได้แก่ Coliforms  E. coli  Salmonella spp. และ S. aureus จำนวน 46 ตัวอย่าง ผลการตรวจวิเคราะห์ไม่เข้ามาตรฐาน 34 ตัวอย่าง (ร้อยละ 73.9) สาเหตุที่ไม่ผ่านมาตรฐานทางด้านจุลชีววิทยาสาเหตุเนื่องจากจำนวน Coliforms E. coli Salmonella spp. จำนวน 13 7 และ 2 ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 28.3  

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ตีพิมพ์ผ่านบทความทางวิชาการ - เริ่ม: 1 ต.ค. 2557 สิ้นสุด: 31 ต.ค. 2557

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖