กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
สื่อการเรียน เรื่อง ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ   (ภาษาไทย)
Media for Biosafety learning   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 จนถึงวันที่: 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวอนุสรา รัตนบุรี หัวหน้าโครงการ
2 นางอิริยะพร กองทัพ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต เป็นองค์กรที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการให้บริการรับตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง และวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคประเมินความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยสุขภาพ ภายในองค์กรมีบุคลากรและนักศึกษาฝึกงานจากหลายสถาบันการศึกษาที่ต้องปฏิบัติงานอยู่ในห้องปฏิบัติการทางด้านการแพทย์ ซึ่งบุคลากรทุกคนต้องผ่านการฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต จึงได้จัดทำสื่อการเรียนในรูปแบบวีดีทัศน์ เรื่อง ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเอง โดยมีเนื้อหา เช่น การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล การปฏิบัติตนและข้อควรระวังขณะอยู่ในห้องปฏิบัติการ เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัยต่อตนเอง ผู้ร่วมงาน และสิ่งแวดล้อม โดยได้ทดลองใช้สื่อการเรียนนี้กับบุคลากรและนักศึกษาฝึกงานของศูนย์ฯ โดยวัดผลจากคะแนนก่อนและหลังการฝึกอบรม เรื่อง ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ผลการวิจัยพบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังการใช้สื่อการเรียน ได้ 91 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.23 คะแนน มากกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการใช้สื่อการเรียน ซึ่งได้ 63 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.39 คะแนน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สื่อการเรียนนี้สามารถเผยแพร่ไปยังห้องปฏิบัติการอื่นได้    

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ - เริ่ม: 25 มี.ค. 2558 สิ้นสุด: 27 มี.ค. 2558

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖