กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การตรวจหาเชื้อLegionella spp.ในแหล่งน้ำที่ใช้ในโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตพังงาและกระบี่ ปี 2559   (ภาษาไทย)
Legionella spp. detection in water suppliesof hotels in Phuket Phangngaand Krabi in 2016  (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 จนถึงวันที่: 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางอิริยะพร กองทัพ หัวหน้าโครงการ

 บทคัดย่อ


Legionella spp.เป็นแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคลีเจียนแนร์ ซึ่งเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ พบได้ในแหล่งน้ำธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยเฉพาะในอาคารหรือสถานประกอบการขนาดใหญ่ เช่น โรงแรม เป็นต้น การตรวจหาเชื้อLegionella spp.ในแหล่งน้ำที่ใช้ในโรงแรมจึงมีความสำคัญเพราะเป็นการเฝ้าระวังการแพร่กระจายของเชื้อ ผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำจากโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ ด้วยวิธีเพาะเชื้อตั้งแต่เดือนมกราคมถึง เดือนธันวาคม 2559 จำนวน 1 508 ตัวอย่างตรวจพบเชื้อLegionella spp. จำนวน 116 ตัวอย่าง(ร้อยละ 7.69) พบเชื้อ Legionella pneumophilaserogroup2-14 มากที่สุด 86 ตัวอย่าง(ร้อยละ74.1) จำแนกตัวอย่างน้ำออกเป็น 7 ประเภท คือ น้ำจากหอผึ่งเย็น น้ำจากถังเก็บน้ำ  

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ Poster เริ่ม: 22 มี.ค. 2560 สิ้นสุด: 24 มี.ค. 2560

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๗ ก.พ. ๒๕๖๖