กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การเฝ้าระวังโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS-CoV) ในจังหวัดภูเก็ต กระบี่ และพังงา เดือนมิถุนายน-ตุลาคม 2558   (ภาษาไทย)
Surveillance of Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV) in Phuket Krabi and Phangnga from June to October 2015   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558 จนถึงวันที่: 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางอิริยะพร กองทัพ หัวหน้าโครงการ
2 นางสาวสุภาภรณ์ แซ่ตัน ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


การเฝ้าระวังโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS-CoV) ในจังหวัดภูเก็ต กระบี่ และพังงา โดยการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012 และเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ด้วยวิธี Real time RT-PCR จำนวน 48 ตัวอย่าง จากโรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 31 ตัวอย่าง กระบี่ 14 ตัวอย่าง และพังงา 3 ตัวอย่าง เป็นตัวอย่างที่ได้รับจากผู้ป่วยเพศชาย 26 ตัวอย่าง เพศหญิง 22 ตัวอย่าง ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม จำนวน 6  7  1  

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ Poster เริ่ม: 21 มี.ค. 2559 สิ้นสุด: 23 มี.ค. 2559

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖