กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
ประสิทธิภาพของการทำแห้งและ ความคงตัวทีสภาวะเร่งของวัคซีนหัดอ้างอิงมาตรฐาน   (ภาษาไทย)
Efficiency of Freeze-Drying and Stability in Stress Conditions of Measles Vaccine Reference Standard   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันชีววัตถุ

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 จนถึงวันที่: 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นายจิรเดช ปัจฉิม ผู้ร่วมวิจัย
2 นายอัศจรรย์ อาเมน ผู้ร่วมวิจัย
3 นางณัฐกานต์ มิ่งงามทรัพย์ ผู้ร่วมวิจัย
4 นางสุภาพร ภูมิอมร ผู้ร่วมวิจัย
5 นางธีรนารถ จิวะไพศาลพงศ์ - หัวหน้าโครงการ

 บทคัดย่อ


Vaccine reference standards are used by a national control laboratory for quality control of vaccine products. The purpose is to use vaccine reference standard calibrated against an international reference standard for being control of testing results in laboratory. Therefore  testing vaccine samples should always be tested in parallel with a vaccine reference standard. In this study  a measles virus vaccine was prepared in the laboratory by virus cultivation on monolayer of Vero cells and a known viral titer was formulated with a suitable formula of the freeze-drying process in order to store it for a long time. After freezedrying            

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ตีพิมพ์ผ่านบทความทางวิชาการ - เริ่ม: 1 ม.ค. 2558 สิ้นสุด: 4 ก.พ. 2562

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๗ ก.พ. ๒๕๖๖