กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การประเมินผลตัวอย่างควบคุมคุณภาพในการตรวจหาค่าปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น (Hematocrit)   (ภาษาไทย)
Assessment of Quality Control samples for Hematocrit test   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2554 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556 รวม:2 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางอิริยะพร กองทัพ หัวหน้าโครงการ
2 นางสาวสุภาภรณ์ แซ่ตัน ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


ความเป็นมา จากการวิเคราะห์ผลการควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการของหน่วยบริการปฐมภูมิ โครงการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพการตรวจทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของหน่วยบริการปฐมภูมิในปีงบประมาณ 2555-2556 พบปัญหาจากการตรวจหาค่าปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น (Hematocrit) เนื่องจากเม็ดเลือดแดงแตก (Hemolysis) จากการเตรียม และจากการนำส่งตัวอย่าง วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการเตรียมตัวอย่างควบคุมคุณภาพ (External Quality Control) เพื่อใช้ควบคุมคุณภาพการตรวจ Hematocrit ให้แก่ห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (ศสม.) ในจังหวัดกระบี่ พังงา และภูเก็ตเข้าร่วม จำนวน 162 แห่ง วัสดุและวิธีการ ใช้สารกันเลือดแข็งชนิด Citrate phosphate dextrose and alanine-1 (CPDA-1) กับเลือดในอัตราส่วน ในอัตราส่วน 1: 7 เก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ทำการทดสอบค่าปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น Hematocrit เพื่อหาค่าเฉลี่ย (mean)  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน (Coefficient of variation  CV) โดยหาความเที่ยงตรงชนิด Within-run และ Between run ผลการดำเนินการ ค่าปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น Hematocrit ที่ศึกษาความเที่ยงตรง (Precision) ชนิด Within-run จำนวน 162 ตัวอย่าง มีค่าเฉลี่ย (mean) เท่ากับ 33.2%      

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ Poster เริ่ม: 30 มิ.ย. 2557 สิ้นสุด: 2 ก.ค. 2557

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๘ ธ.ค. ๒๕๖๕