กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การทำแห้งไวรัสโรตาซีโรทัยป์ เดี่ยวเชื้อเป็น เพื่อใช้เป็นวัคซีนอ้างอิงมาตรฐานของประเทศ   (ภาษาไทย)
Freeze-Drying of Monovalent Rotavirus for Use as a National Vaccine Reference Standard   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันชีววัตถุ

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 จนถึงวันที่: 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางณัฐกานต์ มิ่งงามทรัพย์ หัวหน้าโครงการ
2 นายอัศจรรย์ อาเมน ผู้ร่วมวิจัย
3 นางสุภาพร ภูมิอมร ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


A vaccine production process generally has a high degree of variability. So  the quality control of vaccines requires reference materials for vaccine quality testing. Thailand will include a rotavirus vaccine in its Expanded Programme on Immunization soon. The certification of lot release is necessary to support the quality  efficacy and safety control of a vaccine. The National Control Laboratory (NCL) requires a vaccine reference standard              

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ตีพิมพ์ผ่านบทความทางวิชาการ - เริ่ม: 1 ก.ย. 2559 สิ้นสุด: 1 ม.ค. 2513

 รางวัลที่ได้รับ


  • ชื่อรางวัล:รางวัลนำเสนอด้วยวาจาดีเด่นสาขาคุ้มครองผู้บริโภคในงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2558 หน่วยงานที่มอบ: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันเดือนปี ที่มอบ: 16 ก.ย. 2558
  • ชื่อรางวัล:รางวัล DMSc Best Practice Award 2016 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หน่วยงานที่มอบ: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันเดือนปี ที่มอบ: 23 มี.ค. 2559


ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖