กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
ระดับคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ซิฟิลิส ของห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุขในประเทศไทย ปี 2559-2560   (ภาษาไทย)
Quality Ranking for Syphilis testing in Thai Medical Laboratories during 2016-2017   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:27 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:650.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวณฐมน เทียนมณี หัวหน้าโครงการ
2 นางสุดใจ นันตารัตน์ ผู้ร่วมวิจัย
3 นางสาวภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์ ผู้ร่วมวิจัย
4 นายสุธน วงษ์ชีรี ผู้ร่วมวิจัย
5 นางสาวสุภาวัลย์ ปิยรัตนวรสกุล ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์โดยองค์กรภายนอก เป็นการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ เพื่อเป็นตัวชี้วัดระดับคุณภาพ ทำให้เกิดความเชื่อมั่นต่อผลการตรวจวิเคราะห์ การศึกษาระดับคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ซิฟิลิสจากผล การประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการทั่วประเทศ ในช่วงปี 2559-2560 จำนวน 260 และ 857 แห่งตามลำดับ โดยจัดส่งวัตถุทดสอบซีรั่ม ปีละ 3 ครั้งๆ ละ 3 หลอดให้ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ซิฟิลิสตามวิธีที่ใช้ปัจจุบัน เพื่อสะท้อนคุณภาพการตรวจวิเคราะห์แท้จริง จากผลการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ซิฟิลิส 6 รอบ เปรียบเทียบระดับคุณภาพในภาพรวมและระหว่างปี ซึ่งแบ่งระดับคุณภาพตามคะแนนมาตรฐานเป็น 4 ระดับ ได้แก่ Excellent (คะแนนมาตรฐาน=4.00)  Good (3.50 ≤ คะแนนมาตรฐาน < 4.00)  Satisfactory (3.00 ≤ คะแนนมาตรฐาน < 3.50)      

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 26 เริ่ม: 28 มี.ค. 2561 สิ้นสุด: 30 มี.ค. 2561

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖