กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
คุณลักษณะของไกลแคนในยาโมโนโคลนอลแอนติบอดี ที่จำหน่ายในประเทศไทย   (ภาษาไทย)
Characteristics of Glycan in Biotherapeutic Monoclonal Antibodies   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันชีววัตถุ

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 จนถึงวันที่: 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางวิชชุดา จริยะพันธุ์ หัวหน้าโครงการ
2 นางฐิตาภรณ์ ภูติภิณโยวัฒน์ ผู้ร่วมวิจัย
3 นางสายวรุฬ จดูรกิตตินันท์ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


การวิเคราะห์คุณลักษณะของโครงสร้างและองค์ประกอบของไกลแคนของยาชีววัตถุเพื่อการรักษาชนิด โมโนโคลนอลแอนติบอดี (mAb) เป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาการผลิตและควบคุมคุณภาพยา หากผู้ผลิตไม่สามารถควบคุมการผลิตให้สม่ำเสมอ มีโอกาสที่จะได้ไกลแคนที่มีหมู่น้ำตาลแตกต่างกัน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงคุณภาพของยาและมีผลกระทบต่อความปลอดภัยและประสิทธิผลในการรักษาโรค ดังนั้นจึงได้ทำการศึกษาคุณลักษณะและองค์ประกอบของไกลแคนที่ประกอบในโมเลกุลของยา mAb ที่ขึ้นทะเบียนในประเทศไทยในระหว่างปี 2557 - 2559 จำนวน 12 ชนิด โดยวิธี Capillary Electrophoresis แบบ Laser Induced Fluorescence (CE-LIF) การตรวจวัดสารเรืองแสงด้วย 9-aminopyrene-1  4  6-trisulfonic acid บนไกลแคนที่ตัดออกจากโมเลกุลของ mAb ด้วยเอนไซม์ PNGase F ได้ผลตรงตามสารมาตรฐานของ mAb ชนิดนั้นๆ และสารมาตรฐาน USP มีไกลแคนหลัก 4 แบบ คือ ชนิด G0F        

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ตีพิมพ์ผ่านบทความทางวิชาการ - เริ่ม: 1 ก.ค. 2560 สิ้นสุด: 23 พ.ค. 2561

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖