กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ ด้านน้ำยาวินิจฉัยโรคติดต่อทางเลือด ตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025:2005   (ภาษาไทย)
Capacity Building of Laboratory for In Vitro Diagnostic of Blood Transmitted Diseases   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันชีววัตถุ

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวอุบลวรรณ ชัยอารยะเลิศ หัวหน้าโครงการ
2 นายธีระพล คชาชีวะ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


การรพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านน้ำยาวินิจฉัยโรคติดต่อทางเลือดตามแผนขยายขอบข่ายความสามารถหอ้งปฏิบัติการของสถาบันชีววัตถุให้ครอบคลุม การควบคุมคุณภาพชุดน้ำยาวินิจฉัยโรคติดต่อทางเลือดเพื่อการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ ลดความเสี่ยงในการตรวจคัดกรองผู้บริจาคโลหิตผิดพลาดซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เลือด โดยใช้กระบวนการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบด้วย การนำองค์กร การวางแผนยุทธศาสตร์ การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวิเคราะห์และจัดการข้อมูล การมุ่งเน้นบุคลากร และการจัดการกระบวนงานร่วมกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 ซึ่งจากผลการพัฒนาห้องปฏิบัติการด้านน้ำยาวินิจฉัยโรคติดต่อทางเลือด ทำให้ได้รับการรับรองความสามารถตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025:2005 ในปี พ.ศ. 2556 โดยมีปัจจัย สำคัญของความสำเร็จ ได้แก่ นโยบายของผู้บริหาร การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน และการดำเนินงานตามข้อกำหนดของระบบคุณภาพอย่างถูกต้องเหมาะสม                

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ตีพิมพ์ผ่านบทความทางวิชาการ - เริ่ม: 1 ม.ค. 2560 สิ้นสุด: 5 ก.พ. 2562

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖