กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
ผลกระทบของอุณหภูมิต่อประสิทธิผลของชุดตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และเชื้อไวรัสเอชไอวีแบบรวดเร็ว   (ภาษาไทย)
Effect of Temperature on Effectiveness of HBs Ag and anti-HIV Rapid Diagnostic Tests   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันชีววัตถุ

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 จนถึงวันที่: 1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวอุบลวรรณ ชัยอารยะเลิศ หัวหน้าโครงการ
2 นายภูริต ทรงธนนิตย์ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


Diagnosis of Hepatitis B Virus (HBV) and Human Immunodeficiency Virus (HIV) infections using rapid test kits is common in clinical laboratories as sensitivity and specificity of each test kit are comparable to those operated by automatic machines. Moreover  the rapid test kits can be stored at 30 degrees Celsius (°C). Owing to global warming  an average temperature of any regions in the world is increasing every year. Our study was              

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ตีพิมพ์ผ่านบทความทางวิชาการ - เริ่ม: 1 ธ.ค. 2560 สิ้นสุด: 1 ม.ค. 2513

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๕ ธ.ค. ๒๕๖๕