กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
คุณภาพทางเคมีของน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่วางจำหน่าย ในจังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ระหว่างปีงบประมาณ 2552 – 2556   (ภาษาไทย)
Chemical quality of post-marketing drinking water in sealed container from Chumphon  Ranong  Surat Thani and Nakhon Si Thammarat during 2009 to 2013 (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557 จนถึงวันที่: 2 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวเขมิกา เหมโลหะ ผู้ร่วมวิจัย
2 นางสาวกนกวรรณ เทพเลื่อน ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


คุณภาพทางเคมีของน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทเป็นพารามิเตอร์ที่สามารถบอกถึงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตได้ และกระทรวงสาธารณสุขจัดให้น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทเป็นอาหารกำหนดคุณภาพและมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายควรจะต้องผ่านมาตรฐานทั้งหมด ดังนั้นผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการจึงเป็นข้อมูลสำคัญที่ทำให้ทราบถึงคุณภาพและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ เพื่อศึกษาคุณภาพทางเคมีของน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่วางจำหน่าย จึงรวบรวมผลการตรวจวิเคราะห์ทางเคมี ได้แก่ ความเป็นกรด – ด่าง ปริมาณของแข็งทั้งหมด ปริมาณความกระด้างทั้งหมด ฟลูออไรด์ คลอไรด์ ไนเตรท เหล็ก ตะกั่ว และสารหนู ของน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่วางจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ระหว่างปีงบประมาณ 2552 – 2556 จำนวน 631 ตัวอย่าง แล้วพิจารณาตามมาตรฐานประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2524)  135 (พ.ศ. 2534) และ 316 (พ.ศ. 2553) เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท พบว่าไม่ได้มาตรฐาน 179 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 28.4 โดยมีสาเหตุจากความเป็นกรด – ด่างต่ำกว่ามาตรฐาน ความเป็นกรด – ด่างสูงกว่ามาตรฐาน ปริมาณของแข็งทั้งหมด ความกระด้างทั้งหมด ฟลูออไรด์ และไนเตรทสูงกว่ามาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 24  1.6      

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ เสนอโปสเตอร์ เริ่ม: 30 มิ.ย. 2557 สิ้นสุด: 2 ก.ค. 2557

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖