กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
อุบัติการณ์ของการติดเชื้อไวรัสระบบทางเดินหายใจ ปี2560   (ภาษาไทย)
-   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


การศึกษานี ้เป็นการหาอุบัติการณ์ของการติดเชื ้อไวรัสระบบทางเดินหายใจของผู้ป่ วย ภายใต้โครงการเฝ้าระวังการกลายพันธุ์และการดื ้อยาของเชื ้อไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดนกและเชื ้อไวรัสทางเดินหายใจวิเคราะห์ตัวอย่างตั ้งแต่เดือน ตุลาคม 2559 ถึง เดือนกันยายน 2560 จ านวน 1 275 ตัวอย่าง ด้วยวิธี Multiplex real-time RT-PCR (ชุดน ้ายา AnyplexTM II RV16) ผลการวิเคราะห์พบเชื ้อไวรัสระบบทางเดินหายใจ จ านวน 919 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 72.1 มีการติดเชื ้อชนิดเดียว จ านวน 685 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 53.7 ติดเชื ้อร่วม 2 ชนิด จ านวน 215 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 16.9 เชื ้อไวรัสที่พบมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ Influenza A virus จ านวน 198 ตัวอย่าง(15.5%)  Human rhinovirus จ านวน 128 ตัวอย่าง(10.0%) และ Influenza B virus จ านวน 103 ตัวอย่าง (8.1%) เมื่อพิจารณาตามกลุ่มช่วงอายุ พบว่า การติดเชื ้อ Influenza A virus จะแปรผันตรงกับอายุที่เพิ่มมากขึ ้น (R2 = 0.97) และ การติดเชื ้อ Human rhinovirus จะแปรผกผันกับอายุที่เพิ่มมากขึ ้น (R2 = -0.93) การศึกษานี ้แสดงอุบัติการณ์การติดเชื ้อไวรัสทางเดินหายใจในผู้ป่ วยแต่ละกลุ่มอายุซึ่งมีประโยชน์ในการเฝ้าระวังการติดเชื ้อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาและควบคุมการระบาดของโรค

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 26 วันที่ 28-30 มีนาคม 2561 ณ อิมแพคเมืองทองธานี เริ่ม: 28 มี.ค. 2561 สิ้นสุด: 30 มี.ค. 2561

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๕ ธ.ค. ๒๕๖๕