กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
Evaluating the first introduction of rotavirus vaccine in Thailand: Moving from evidence to policy.   (ภาษาไทย)
Evaluating the first introduction of rotavirus vaccine in Thailand: Moving from evidence to policy.   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


-        

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ จากโครงการ เรื่อง โครงการศึกษาความคุ้มค่าและคุ้มทุนของวัคซีนโรทาในจังหวัดนำร่องในประเทศไทย(โครงการร่วมกับกรมควบคุมโรค) เผยแพร่ Vaccine. 2017 Feb 1;35(5):796-801. doi: 10.1016/j.vaccine.2016.12.043. Epub 2017 Jan 2. เริ่ม: 24 พ.ค. 2561 สิ้นสุด: 24 พ.ค. 2561

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๓ ก.พ. ๒๕๖๖