กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
Whole genomic analysis of bovine group A rotavirus strains A5-10 and A5-13 provides evidence for close evolutionary relationship with human rotaviruses   (ภาษาไทย)
Whole genomic analysis of bovine group A rotavirus strains A5-10 and A5-13 provides evidence for close evolutionary relationship with human rotaviruses   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


Bovine group A rotavirus (RVA) is an important cause of acute diarrhea in calves worldwide. In order to obtain precise information on the origin and evolutionary dynamics of bovine RVA strains we determined and analyzed the complete nucleotide sequences of the whole genomes of six archival bovine RVA strains; four Thai strains (RVA/Cow-tc/THA/A5-10/1988/G8P[1] RVA/Cow-tc/THA/A5-13/1988/G8P[1] RVA/Cow-tc/THA/61A/1989/G10P[5] and RVA/Cow-tc/THA/A44/1989/G10P[11]) one American strain (RVA/Cow-tc/USA/B223/1983/G10P[11]) and one Japanese strain(RVA/Cow-tc/JPN/KK3/1983/G10P[11]). On whole genomic analysis the 11 gene segments of strains A5-10 A5-13 61A A44 B223 and KK3 were found to be considerably genetically diverse but to share a conserved non-G/P genotype constellation except for the NSP1 gene (I2-R2-C2-M2-(A3/11/13/14)-N2-T6-E2-H3) which is commonly found in RVA strains from artiodactyls such as cattle. Furthermore phylogenetic analysis revealed that most genes of the six strains were genetically related to bovine and bovine-like strains. Of note is that the VP1 VP3 and NSP2 genes of strains A5-10 and A5-13 exhibited a closer relationship with the cognate genes of human DS-1-like strains than those of other RVA strains. Furthermore the VP6 genes of strains A5-10 and A5-13 appeared to be equally related to both human DS-1-like and bovine strains. Thus strains A5-10 and A5-13 were suggested to be derived from the same evolutionary origin as human DS-1-like strains and were assumed to be examples of bovine RVA strains that provide direct evidence for a close evolutionary relationship between bovine and human DS-1-like strains. Our findings will provide important insights into the origin of bovine RVA strains and into evolutionary links between bovine and human RVA strains.  

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ตีพิมพ์ผ่านบทความทางวิชาการ Vet Microbiol. 2016 Nov 15;195:37-57. doi:10.1016/j.vetmic.2016.09.003. September 2016 เริ่ม: 24 พ.ค. 2561 สิ้นสุด: 24 พ.ค. 2561

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖