กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การพัฒนาวิธีและประเมินชุดทดสอบโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน   (ภาษาไทย)
การพัฒนาวิธีและประเมินชุดทดสอบโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


-        

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ตีพิมพ์ผ่านบทความทางวิชาการ ภายใต้โครงการชุดโครงการ เรื่อง โรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่เป็นปัญหาใหม่ : สัตว์รังโรคและการพัฒนาวิธีตรวจวินิจฉัย (ปีงบประมาณ 2556-2558) เผยแพร่ Journal of Health Science Vol. 26 No. 2 March-April 2017 เริ่ม: 24 พ.ค. 2561 สิ้นสุด: 24 พ.ค. 2561

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๗ ก.พ. ๒๕๖๖