กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
ฐานข้อมูลทางพันธุกรรมของเชื้อ Legionella pneumophila ในประเทศไทย   (ภาษาไทย)
ฐานข้อมูลทางพันธุกรรมของเชื้อ Legionella pneumophila ในประเทศไทย   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


-        

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ จากโครงการ เรื่อง การประเมินวิธีตรวจโรคปอดอักเสบชนิด Atypical pneumonia ด้วยวิธี Real-time PCR และความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อ Legionella pneumophila ในประเทศไทย นำเสนอผลงานด้วยวาจา การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 วันที่ 22-24 มีนาคม 2560 ณ อิมแพคเมืองทองธานี เริ่ม: 24 พ.ค. 2561 สิ้นสุด: 24 พ.ค. 2561

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖