กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การพัฒนาวิธีตรวจไวรัสซิกาเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ระบาดในประเทศไทย   (ภาษาไทย)
Development of zika virus diagnostic method for epidemic response in Thailand   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


ไวรัสซิกาจัดอยู่ในจีนัสฟลาวิไวรัส แฟมิลี่ฟลาวิวิริดี มีสารพันธุกรรมเป็นอาร์เอ็นเอสายบวก แบ่งเป็น 2 สายพันธุ์คือ African และ Asian ติดต่อโดยมียุงลายเป็นพาหะ นอกจากนี้ยังสามารถติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ทางการให้เลือด และจากแม่สู่ลูกในครรภ์ ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการ ส่วนน้อยจะมีผื่น ไข้ ตาแดง และปวดข้อ แต่มีหลักฐานสำคัญแสดงถึงความสัมพันธ์ของการติดเชื้อกับภาวะทารกแรกเกิดศีรษะเล็กจากการระบาดใหญ่ของไวรัสซิกาที่ประเทศบราซิลและโคลัมเบียใน ปีพ.ศ. 2558 ทำให้องค์การอนามัยโลกประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ ดังนั้นการจัดเตรียมห้องปฏิบัติการให้พร้อมตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสซิกาจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ โดยการพัฒนาการตรวจโรคติดเชื้อไวรัสซิกาด้วยวิธี Real-time RT-PCR ซึ่งดัดแปลงจากวิธีของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อสหรัฐอเมริกา (US-CDC) ได้ถูกใช้ตรวจตัวอย่างผู้ป่วยในปีพ.ศ. 2558-2559 รวม 9 557 ตัวอย่าง พบผลบวกผู้ติดเชื้อไวรัสซิกา 579 ตัวอย่าง มีภูมิลำเนาขณะป่วยอยู่ใน 23 จังหวัดในภูมิภาคของประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาการตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgM และ IgG เพื่อตรวจทารกแรกเกิดและมารดา การทดสอบเหล่านี้สามารถตอบสนองต่ออุบัติการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกาในประเทศไทยในช่วงปีพ.ศ. 2558-2559 โดยใช้ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการเป็นส่วนสำคัญในการบ่งชี้ผู้ติดเชื้อในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อนำไปสู่การควบคุมโรคไม่ให้แพร่กระจายไปเป็นวงกว้าง  

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ จากโครงการ เรื่อง โครงการ โรคไข้ซิกา : พัฒนาวิธีตรวจและระบาดวิทยาในประเทศไทย เผยแพร่ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 วันที่ 22-24 มีนาคม 2560 ณ อิมแพ็คฟอร์รั่ม เมืองทองธานี เริ่ม: 24 พ.ค. 2561 สิ้นสุด: 24 พ.ค. 2561

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๕ ธ.ค. ๒๕๖๕