กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
ศักยภาพของยีน DNA-directed RNA polymerase II subunit (RPB1) ในการเป็น molecular marker สำหรับ การตรวจสอบเห็ดพิษ Amanita   (ภาษาไทย)
ศักยภาพของยีน DNA-directed RNA polymerase II subunit (RPB1) ในการเป็น molecular marker สำหรับ การตรวจสอบเห็ดพิษ Amanita   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


ยีน DNA-directed RNA polymerase II subunit(RPB1) เป็น largest subunit ของโฮโลเอนไซม์ RNA polymerase II (Pol ll) ซึ่งทำหน้าที่ในกระบวนการทรานสคิปชัน(transcription) ของยีนแปลรหัสโปรตีนไปสู่ pre-mRNA transcripts การศึกษาในครั้งนี้ใช้ข้อมูลลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน RPB1 ในการระบุชนิดเห็ดป่ารับประทานได้และเห็ดพิษ สกุลอะมานิตา (Amanita) จากสถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษ ผลจากการวิเคราะห์โดยวิธี Maximum likelihood สามารถ แยกเห็ดได้ตาม Sectionประกอบด้วย Amanita  Caesareae  Phalloideaeและ Vaginatae โดยใน Section Phalloideae และ Amanita ประกอบด้วยเห็ดพิษที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตจากสถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษใน ประเทศไทยนอกจากนี้พบว่าข้อมูลลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีนRPB1แสดงศักยภาพในการเป็นMolecular markerที่ดี ในการแยกเห็ดพิษที่มีลักษณะใกล้เคียงกันภายในSection Caesareae ซึ่งเห็ดในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จัดเป็นเห็ดรับประทาน ได้และมีขายในตลาดท้องถิ่น การพบเห็ดพิษใน Section Caesareae ไม่เคยมีรายงานการศึกษามาก่อน

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ จากโครงการ เรื่อง การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลโดยวิธีดีเอ็นเอบาร์โค้ดสำหรับการตรวจสอบพิษ กลุ่ม Cyclic peptide, Alkaloid muscarine และ Gastrointestinal-related toxins ในเห็ดพิษ เผยแพร่ นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 วันที่ 22-24 มีนาคม 2559 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เริ่ม: 24 พ.ค. 2561 สิ้นสุด: 24 พ.ค. 2561

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๓ ก.พ. ๒๕๖๖