กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การศึกษาเชื้อดื้อยาและการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ไวรัสไข้หวัดใหญ่ในปี 2558-2559   (ภาษาไทย)
การศึกษาเชื้อดื้อยาและการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ไวรัสไข้หวัดใหญ่ในปี 2558-2559   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


โรคไข้หวัดใหญ่เกิดจากเชื้อ Influenza virus เป็นโรคติดเชื้อที่สามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วไปในทุกภูมิภาคทั่วโลก นอกจากการควบคุมป้องกันด้วยวัคซีนแล้ว การใช้ยาต้านไวรัสได้รับการนิยมอย่างแพร่หลาย ข้อมูลล่าสุดจากองค์การอนามัยโลกในปี 2559 พบเชื้อไข้หวัดใหญ่ดื้อยาโอเซลทามิเวียร์ประมาณร้อยละ 0.5 การตรวจหายีนที่ดื้อยาที่รวดเร็ว จะเป็นประโยชน์ต่อแพทย์ในการวางแผนการใช้ยาต้านไวรัสที่เหมาะสม การศึกษาครั้งนี้เป็นการตรวจหายีนดื้อยา Oseltamivir ด้วยวิธี pyrosequencing และ วิธี Conventional sequencing ตลอดจนหาความไวของเชื้อต่อยาโดยวิธี neuraminidase inhibitors (NAIs) ในตัวอย่างที่พบผลบวกไข้หวัดใหญ่ด้วยวิธี Real time RT-PCR เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทยไวต่อยา Oseltamivir ประมาณร้อยละ 99 อย่างไรก็ตาม แพทย์ควรติดตามข้อมูลเฝ้าระวังเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ดื้อยาอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการวางแผนให้การรักษาด้วยการให้ยาต้านไวรัสที่เหมาะสมให้กับผู้ป่วยสงสัยไข้หวัดใหญ่ต่อไป  

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 วันที่ 22-24 มีนาคม 2560 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เริ่ม: 24 พ.ค. 2561 สิ้นสุด: 24 พ.ค. 2561

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๕ ต.ค. ๒๕๖๔