กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
Prevalence and Genetic Heterogeneity of Bartonella Strains Isolated from Rodents and Shrews from 9 Provinces in Thailand   (ภาษาไทย)
Prevalence and Genetic Heterogeneity of Bartonella Strains Isolated from Rodents and Shrews from 9 Provinces in Thailand   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


-      

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ จากโครงการ เรื่อง การเฝ้าระวังเชิงรุกบาโทเนโลซิสและการจำแนกสายพันธุ์ที่พบในสัตว์ฟันแทะในประเทศไทย  โดยวิธี multispacer sequence typing (MST) เผยแพร่ รางวัลโปสเตอร์ ผลงานวิชาการดีเด่นการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2559 “ก้าวที่มั่นคง สู่สังคมสุขภาพ ที่ยั่งยืน” 6-8 กันยายน 2559 ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา เริ่ม: 24 พ.ค. 2561 สิ้นสุด: 24 พ.ค. 2561

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๑ ต.ค. ๒๕๖๔