กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคในโรงเรียน (จังหวัดกระบี่ พังงา และภูเก็ต)   (ภาษาไทย)
Monitoring of water quality in school (Krabi  Phang-nga and Phuket provinces  (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:120,000.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวอนุสรา รัตนบุรี หัวหน้าโครงการ
2 นางสาวสุจิตร สาขะจร ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


ในปีงบประมาณ 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ตได้จัดทำโครงการการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคในโรงเรียน (จังหวัดกระบี่ พังงา และภูเก็ต) เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคให้เด็กวัยเรียนได้ดื่มน้ำสะอาดปลอดภัยและเพียงพออย่างสม่ำเสมอ โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ โรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา กระบี่ และภูเก็ต มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 52 แห่ง ได้แก่ จังหวัดพังงาจำนวน 18 แห่ง จังหวัดภูเก็ตจำนวน 15 แห่ง จังหวัดกระบี่จำนวน 19 แห่ง ศูนย์ฯ ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำบริโภคในโรงเรียนระหว่างเดือน เมษายน-มิถุนายน 2560 เพื่อตรวจสอบคุณภาพทางด้านเคมี และจุลชีววิทยา ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณสารทั้งหมด ความกระด้าง ฟลูออไรด์ คลอไรด์ ไนเตรท เหล็ก และตะกั่ว โคลิฟอร์มแบคทีเรีย Escherichia coli Staphylococcus aureus และ Salmonella spp. โรงเรียนละ 1 ตัวอย่าง ผลการตรวจวิเคราะห์พบว่า มีน้ำดื่ม ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านเคมี และจุลชีววิทยา จำนวน 37 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 71.15) สาเหตุที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านเคมี คือ ความเป็นกรด-ด่างต่ำกว่าค่ามาตรฐาน อยู่ในช่วง 5.4-7.8 (มาตรฐานกำหนดค่า 6.5-8.5) จำนวน 22 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 42.31) ปริมาณสารทั้งหมด จำนวน 5 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 9.62) ฟลูออไรด์ จำนวน 1 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 1.92) ไนเตรท จำนวน 1 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 1.92) ด้านจุลชีววิทยา พบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย จำนวน 22 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 42.31) Escherichia coli จำนวน 6 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 11.54) Staphylococcus aureus จำนวน 1 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 1.92) สาเหตุปัญหาที่พบคือ ไม่เปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำตามกำหนดเวลาที่ตั้งไว้คือ ทุกๆ 6 เดือน ไม่ทำความสะอาดภาชนะบรรจุน้ำ ก๊อกน้ำ แก้วน้ำดื่ม คุณภาพของน้ำดื่มบรรจุในถังพลาสติก ขนาด 20 ลิตร ที่ซื้อมาบริโภคคุณภาพไม่คงที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต ได้ดำเนินการแจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา กระบี่ และภูเก็ต และโรงเรียนทราบ และแนะนำวิธีในการแก้ไข เพื่อเก็บตัวอย่างน้ำบริโภคซ้ำอีกครั้ง     

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ - เริ่ม: 1 ต.ค. 2560 สิ้นสุด: 31 ต.ค. 2560

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๑ ต.ค. ๒๕๖๔