กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
Expansion of rubber plantations as an environment factor to increase malaria risk at the Thai borders   (ภาษาไทย)
Expansion of rubber plantations as an environment factor to increase malaria risk at the Thai borders   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


-      

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ จากโครงการ เรื่อง การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของชนิด การแพร่กระจาย และความหนาแน่นของยุงพาหะนำโรคมาลาเรีย รวมทั้งการสำรวจศัตรูธรรมชาติ เพื่อการเตือนภัย ในสภาวะโลกร้อน เผยแพร่ นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการนานาชาติ One Health EcoHealth Congress 2016 ณ เมือง Melbourne, ประเทศออสเตรเลีย วันที่ 3-7 ธันวาคม 2016 เริ่ม: 24 พ.ค. 2561 สิ้นสุด: 24 พ.ค. 2561

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๑๘ ต.ค. ๒๕๖๔