กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
Bioaccumulation of DDT Residues in Human Serum: an Historical Use of DDT Indoor Residual Spraying in Malaria Endemic Regions of Thailand   (ภาษาไทย)
Bioaccumulation of DDT Residues in Human Serum: an Historical Use of DDT Indoor Residual Spraying in Malaria Endemic Regions of Thailand   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


-      

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ มาจากโครงการวิจัยเรื่องโครงการการศึกษาเบื้องต้นสารมลพิษตกค้างยาวนานในประชากรไทยและผลกระทบต่อระบบต่อมไร้ท่อ เผยแพร่วารสาร Environment Asia 2014; 7 (2): 1-6. เริ่ม: 24 พ.ค. 2561 สิ้นสุด: 24 พ.ค. 2561

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๑๘ ต.ค. ๒๕๖๔