กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
Revisiting the phylogeny of Ocellularieae  the second largest tribe within Graphidaceae (lichenized Ascomycota: Ostropales).   (ภาษาไทย)
Revisiting the phylogeny of Ocellularieae  the second largest tribe within Graphidaceae (lichenized Ascomycota: Ostropales).   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


-      

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ มาจากโครงการวิจัยเรื่องโครงการร่วมกับหน่วยงานภายนอกประเทศภายใต้ทุน The National Science Foundation (NSF) ประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่วารสาร Phytotaxa 189 (1): 52–81. เริ่ม: 24 พ.ค. 2561 สิ้นสุด: 24 พ.ค. 2561

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๑ ต.ค. ๒๕๖๔