กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
สถานการณ์โรคคอตีบในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน   (ภาษาไทย)
The situation of Diphtheria in The upper South of Thailand   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2555 จนถึงวันที่: 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 รวม:3 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวชุติมา สังขสูตร ผู้ร่วมวิจัย
2 นางทรรศนีย์ มาศจำรัส ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


โรคคอตีบ เกิดจากเชื้อ Corynebacterium diphtheriae มีทั้งสายพันธุ์ที่สร้างสารพิษและไม่สร้างสารพิษ เป็นโรคติดเชื้อที่ป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน (Diphterria and Tetanus: DTP) กระทรวงสาธารณสุขเริ่มให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบในปี พ.ศ. 2520 ทำให้อุบัติการณ์ของโรคคอตีบลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ในปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา มีรายงานของ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค พบว่ามีการระบาดของโรคคอตีบในหลายจังหวัดทั่วประเทศ โดยในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และชุมพร ได้รับตัวอย่างผู้ป่วยและผู้สัมผัส จากโรงพยาบาลและสาธารณสุขจังหวัด ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2555 ถึง ธันวาคม 2557 เพื่อตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรคคอตีบ จำนวน 144 ตัวอย่าง แบ่งเป็น Throat swab จำนวน 142 ตัวอย่าง และเชื้อบริสุทธิ์ จำนวน 2 ตัวอย่าง โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบสวนโรคคอตีบและผลการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการด้วยวิธีการเพาะเชื้อ ตามวิธีของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ผลการตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรคคอตีบ จากตัวอย่าง Throat swab ทั้งหมด 142 ตัวอย่าง พบเชื้อ C. diphtheriae จำนวน 6 ตัวอย่าง (ร้อยละ 4.2) เป็นสายพันธุ์ที่สร้างสารพิษ 2 ตัวอย่าง(ร้อยละ 33.3) และเป็นสายพันธุ์ที่ไม่สร้างสารพิษ 4 ตัวอย่าง (ร้อยละ 66.7) และจากตัวอย่าง เชื้อบริสุทธิ์ จำนวน 2 ตัวอย่าง พบเชื้อ C. diphtheriae สายพันธุ์ที่ไม่สร้างสารพิษทั้ง 2 ตัวอย่าง โดยพบผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเด็ก 1 ราย และผู้ใหญ่ 1 ราย นครศรีธรรมราช เป็นเด็ก 3 ราย ชุมพร เป็น ผู้ใหญ่ 1 ราย และ เด็ก 2 ราย ซึ่งผู้ป่วยเด็กของจังหวัดชุมพร ทั้งสองรายติดเชื้อก่อโรคคอตีบสายพันธุ์ที่สร้างสารพิษ ส่วนรายอื่นนั้นติดเชื้อก่อโรคคอตีบสายพันธุ์ที่ไม่สร้างสารพิษ จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่ายังคงพบการแพร่ระบาดของโรคคอตีบ โดยสามารถพบผู้ป่วยทั้งเด็กและผู้ใหญ่ และติดเชื้อก่อโรคคอตีบทั้งสายพันธุ์ที่สร้างสารพิษและไม่สร้างสารพิษ ถึงแม้ตัวอย่างผู้ป่วยในภาพรวมจะมีน้อย แต่ในความเป็นจริงอาจมีจำนวนผู้ป่วยมากกว่าที่สามารถตรวจวิเคราะห์ได้ เนื่องจากโรคคอตีบเป็นโรคที่ไม่เกิดการระบาดเป็นเวลานาน ทำให้บุคลากรสาธารณสุขยังขาดความชำนาญ เช่น เทคนิคการเก็บตัวอย่างและการตรวจวินิจฉัยเชื้อทางห้องปฏิบัติการ เป็นต้น คำสำคัญ : โรคคอตีบ การตรวจวินิจฉัย ภาคใต้           

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ Poster เริ่ม: 5 ก.พ. 2562 สิ้นสุด: 5 ก.พ. 2562

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖