กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
Evaluation of Bacillus thuringiensis subsp. israelensis produced from waste product for control of Culex spp. larvae   (ภาษาไทย)
Evaluation of Bacillus thuringiensis subsp. israelensis produced from waste product for control of Culex spp. larvae   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


-      

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ตีพิมพ์ผ่านบทความทางวิชาการ จากโครงการ เรื่อง การประเมินผล Bacillus thuringiensis subsp. israelensis ที่เพาะเลี้ยงด้วยวัสดุเหลือทิ้งในการกำจัดลูกน้ำยุงรำคาญ เผยแพร่ นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 วันที่ 22-24 มีนาคม 2560 ณ อิมแพ็คฟอร์รั่ม เมืองทองธานี เริ่ม: 25 พ.ค. 2561 สิ้นสุด: 25 พ.ค. 2561

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๑๘ ต.ค. ๒๕๖๔