กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การวิเคราะห์สารอัลคาลอยด์มัสคาลีนในเห็ดพิษด้วยวิธี Liquid Chromatography-tandem Mass Spectrometry (LC-MS/MS)    (ภาษาไทย)
การวิเคราะห์สารอัลคาลอยด์มัสคาลีนในเห็ดพิษด้วยวิธี Liquid Chromatography-tandem Mass Spectrometry (LC-MS/MS)    (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


-      

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ จากโครงการ เรื่อง การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลโดยวิธีดีเอ็นเอบาร์โค้ดสำหรับการตรวจสอบพิษ กลุ่ม Cyclic peptide, Alkaloid muscarine และ Gastrointestinal-related toxins ในเห็ดพิษ เผยแพร่ นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ การประชุมวิชาการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 4 วันที่ 21-23 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมนภาลัย จ.อุดรธานี เริ่ม: 25 พ.ค. 2561 สิ้นสุด: 25 พ.ค. 2561

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๑๘ ต.ค. ๒๕๖๔