กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
โครงการเฝ้าระวังระดับไอโอดีนในปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2557   (ภาษาไทย)
P   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวนิรันดร แร่กาสินธุ์ ผู้ร่วมวิจัย
2 นางสาวชุติมา สังขสูตร ผู้ร่วมวิจัย
3 นางทรรศนีย์ มาศจำรัส ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


ไอโอดีนเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย ใช้สร้างไทรอยด์ฮอร์โมน ซึ่งมีบทบาทในการควบคุมการเจริญเติบโตของร่างกาย โดยเฉพาะในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร แม่ที่ขาดสารไอโอดีนจะมีผลให้เซลล์สมองเด็กสร้างได้ไม่เต็มที่ ระดับไอคิวจะลดลง ส่งผลให้เด็กไทยสติปัญญาด้อยกว่าประเทศอื่น จากข้อมูลสถานการณ์ระดับสติปัญญาเด็กนักเรียนไทย ในปีงบประมาณ 2554 พบว่าค่าเฉลี่ยระดับสติปัญญาเด็กนักเรียนไทยในภาพรวมระดับประเทศ เท่ากับ 98.59 (ค่าเฉลี่ย IQ ในเกณฑ์ปกติ 90 – 109) ถือเป็นค่าที่อยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ค่อนไปทางต่ำ และจากข้อมูลระดับไอโอดีนในปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์ทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2556 พบว่าร้อยละ 51.3 ของหญิงตั้งครรภ์มีค่ามัธยฐานไอโอดีนในปัสสาวะต่ำกว่า 150 ไมโครกรัมต่อลิตร ถือเป็นพื้นที่ขาดสารไอโอดีนตามเกณฑ์องค์การอนามัยโลก ดังนั้นในปีงบประมาณ 2557 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี จึงได้พัฒนาวิธีการตรวจระดับไอโอดีนในปัสสาวะด้วยวิธี Spectrophotometric Method (WHO Method A) เพื่อเฝ้าระวังระดับไอโอดีนในปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์ โดยเก็บตัวอย่างปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี จำนวน 33  118  64 และ 180 ตัวอย่าง ตามลำดับ รวมทั้งสิ้น 395 ตัวอย่าง แล้วหาค่า Median Urinary Iodine (MUI) ซึ่งค่าที่ได้จะเป็นภาพรวมของกลุ่มประชากรในแต่ละจังหวัด ไม่บอกเฉพาะรายบุคคล ตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกกำหนดไว้คือ พื้นที่ที่ถือว่าไม่ขาดสารไอโอดีนสำหรับหญิงตั้งครรภ์จะต้องมีระดับไอโอดีนไม่ต่ำกว่า 150 ไมโครกรัมต่อลิตร และมีสัดส่วนของผู้ที่มีระดับไอโอดีนในปัสสาวะต่ำกว่า 150 ไมโครกรัมต่อลิตร ไม่เกินร้อยละ 50 ผลการตรวจระดับไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ พบว่า ระดับไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี มีค่าเท่ากับ 160.4         

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ Poster เริ่ม: 9 ก.ย. 2559 สิ้นสุด: 11 ก.ย. 2559

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖