กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
ความเสี่ยงของการเกิดโรคมาลาเรียจากปัจจัยสภาพแวดล้อมด้านการขยายตัวของการปลูกสวนยางในพื้นที่ชายแดนประเทศไทย   (ภาษาไทย)
ความเสี่ยงของการเกิดโรคมาลาเรียจากปัจจัยสภาพแวดล้อมด้านการขยายตัวของการปลูกสวนยางในพื้นที่ชายแดนประเทศไทย   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


สวนยางพารา ดั้งเดิมปลูกกันมากทางภาคใต้ของประเทศไทย ต่อมาได้มีการขยายพื้นที่ปลูกไปยังภาคอื่นๆรวมทั้งพื้นที่ชายแดนของประเทศ โดยที่ไข้มาลาเรียซึ่งมียุงก้นปล่องเป็นพาหะยังมีรายงานผู้ป่วยอยู่โดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนที่มีการเคลื่อนย้ายหมุนเวียนของประชาชนจากประเทศเพื่อนบ้าน และโดยที่ยังไม่มีการศึกษาถึงผลกระทบของการขยายพื้นที่ปลูกยางพารากับอัตราการเกิดโรคมาลาเรียในพื้นที่ดังกล่าว การศึกษาครั้งนี้จึงเป็นการศึกษาผลกระทบ โดยศึกษาจากการแพร่กระจายและความชุกชุมของยุงก้นปล่องในพื้นที่สวนยางในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมาร์ 10 จังหวัดและชายแดนไทย-กัมพูชาอีก 2 จังหวัด กับรายงานการเกิดโรคมาลาเรีย ซึ่งยุงก้นปล่องในพื้นที่ดังกล่าวถูกสำรวจด้วยวิธีทางกีฏวิทยาและด้วยความร่วมมือของประชาชนที่อาศัยอยู่ในสวนยาง ตัวอย่างยุงที่เก็บได้นำกลับมาจำแนกชนิดและนับจำนวนในห้องปฏิบัติการ รวมทั้งได้มีการบันทึกพิกัดพื้นที่ศึกษาด้วยเครื่องมือ GPS ผลการศึกษา พบยุงก้นปล่องทั้งชนิดที่เป็นพาหะและไม่เป็นพาหะ โดยมีจำนวนเฉลี่ยของยุงก้นปล่องที่เป็นพาหะจับได้ในสวนยาง 10-35 ตัว/คืน ในขณะที่รายงานการเกิดโรคมาลาเรียในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมาร์ เท่ากับ 56.77-1027.16/100000 และชายแดนไทย-กัมพูชา เท่ากับ 79.92-81.24/100000 ประชากร ซึ่งผลการศึกษามีการแสดงเป็นแผนที่ GIS แสดงขนาดพื้นที่สวนยางเปรียบเทียบกับความชุกชุมของยุงก้นปล่อง ซึ่งแสดงให้เห็นความสอดคล้องของขนาดพื้นที่และความชุกชุมของยุง ดังนั้นการขยายตัวของสวนยางที่ทำให้ประชากรยุงเพิ่มขึ้นสามารถที่จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมาลาเรียกับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายแดนดังกล่าว  

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ จากโครงการ เรื่อง การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของชนิด การแพร่กระจาย และความหนาแน่นของยุงพาหะนำโรคมาลาเรีย รวมทั้งการสำรวจศัตรูธรรมชาติ เพื่อการเตือนภัย ในสภาวะโลกร้อน เผยแพร่ นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์การประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2560 ณ เซนทรารา โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ จ. อุดรธานี เริ่ม: 25 พ.ค. 2561 สิ้นสุด: 25 พ.ค. 2561

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๑๘ ต.ค. ๒๕๖๔