กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
สารชีวภาพกำจัดลูกน้ำยุงรำคาญและยุงลาย   (ภาษาไทย)
สารชีวภาพกำจัดลูกน้ำยุงรำคาญและยุงลาย   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


การทดสอบประสิทธิภาพสารชีวภาพ Bti ในการก้าจัดลูกน้้ายุงร้าคาญในแหล่งเพาะพันธุ์ธรรมชาติ 3 จังหวัด พบว่า Bti มีอัตราการใช้งาน 0.5 - 2 ลิตร/ตารางเมตร ท้าให้ลูกน้้ายุงร้าคาญลดลงมากกว่าร้อยละ 90 เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ทั้งนี้อัตราการใช้งาน Bti ในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันเนื่องจากแต่ละแหล่งเพาะพันธุ์มีความแตกต่างกันของสภาพน้้า ความเน่าเสีย ความลึก และความหนาแน่นของลูกน้้าดังนั้นปริมาณการใช้งานต้องพิจารณาจากลักษณะแหล่งเพาะพันธุ์แต่ละแห่ง อย่างไรก็ตามสรุปได้ว่า Btiที่เพาะเลี้ยงในน้้ากากถั่วเหลืองสามารถใช้ก้าจัดลูกน้้ายุงร้าคาญได้ดี รวมทั้งยังเป็นการน้าสิ่งเหลือทิ้งมาใช้ ประโยชน์ได้อีกด้วย อัตราการใช้งานที่แนะน้าส้าหรับลูกน้้ายุงร้าคาญคือ เริ่มต้นที่ 0.5 ลิตร/ตารางเมตรในแหล่งน้้าที่มีความลึกไม่เกิน 25 ซม. ส่วนลูกน้้ายุงลายใช้ในอัตรา 10 มล./น้้า 1 ลิตร สารชีวภาพ Bti ที่คิดค้นครั้งนี้มีวิธีการผลิตที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ประชาชนสามารถผลิตเองได้ เป็นการพึ่งพาตนเองในการป้องกันโรคจากยุงร้าคาญ นอกจากนี้จากการอบรมและสาธิตวิธีผลิตสารชีวภาพ Bti ให้กับ อสม.และประชาชนใน 8 หน่วยงาน พบว่าส่วนใหญ่เห็นว่าสารชีวภาพ Bti สามารถท้าได้ง่าย ใช้งานสะดวก และมีประโยชน์ในการควบคุมลูกน้้ายุงร้าคาญและยุงลาย  

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ จากโครงการ เรื่อง ประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ Bacillus thuringiensis subsp. israelensis ร่วมกับ Bacillus sphaericus ที่ได้จากอาหารเพาะเลี้ยงราคาถูกในการควบคุมลูกน้ำยุงรำคาญในแหล่งเพาะพันธุ์ธรรมชาติ เผยแพร่ นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์การประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2560 ณ เซนทรารา โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ จ. อุดรธานี เริ่ม: 25 พ.ค. 2561 สิ้นสุด: 25 พ.ค. 2561

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๕ ต.ค. ๒๕๖๔