กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรไทยในการกำจัดยุงลายดื้อยา   (ภาษาไทย)
ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรไทยในการกำจัดยุงลายดื้อยา   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


ยุงลายบ้านเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ซิกาซึ่งเป็นโรคที่มีความสำคัญทางสาธารณสุขเนื่องจากยังไม่มีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพดีในการป้องกันและมีรายงานยุงลายดื้อยา งานวิจัยนี้ได้ศึกษาประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรไทยในการกำจัดยุงลายดื้อยาจากพื้นที่ที่ตรวจพบยุงลายติดเชื้อไวรัสไข้เลือดออก โดยคัดเลือกพืช 5 ชนิด คือ ตะไคร้บ้าน กระเพา โหระพา พลูและโปร่งฟ้า นำมาสกัดเอาน้ำมันหอมระเหยโดยวิธีการต้มกลั่นและเตรียมความเข้มข้นร้อยละ 0.25 0.5 1.0 2.0 4.0 และ 8.0 เพื่อนำไปทดสอบประสิทธิภาพในการกำจัดยุงลายดื้อยาจาก จ.เชียงใหม่ ตากและพิษณุโลก โดยวิธี susceptibility test จากการศึกษาพบว่า น้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้บ้านมีประสิทธิภาพดีที่สุดในการกำจัดยุงลายดื้อยาจากทั้ง 3 จังหวัด รองลงมา คือ โปร่งฟ้า โหระพา พลูและกระเพา โดยให้อัตราตายร้อยละ100 ที่ความเข้มข้นต่ำสุดร้อยละ 0.5 2.0 4.0 8.0 และ 8.0 ที่ 24 ชั่วโมง ตามลำดับ (P<0.05) องค์ความรู้ที่ได้จะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์สเปรย์สมุนไพรกำจัดยุงลายและถ่ายทอดสู่ประชาชนเพื่อใช้ในการป้องกันโรคที่นำโดยยุงลาย  

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 วันที่ 22-24 มีนาคม 2560 ณ อิมแพ็คฟอร์รั่ม เมืองทองธานี เริ่ม: 25 พ.ค. 2561 สิ้นสุด: 25 พ.ค. 2561

 รางวัลที่ได้รับ




ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๑๘ ต.ค. ๒๕๖๔