กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
คุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารชุมชนของจังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ปี พ.ศ. 2558    (ภาษาไทย)
The food quality of OTOP products from Chumphon Ranong Surat Thani and Nakhon Si Thammarat in B.E. 2558   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558 จนถึงวันที่: 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวกนกวรรณ เทพเลื่อน ผู้ร่วมวิจัย
2 นางสาวกฤษณี เรืองสมบัติ ผู้ร่วมวิจัย
3 นางสาวเสาวลักษณ์ รักษ์ยศ ผู้ร่วมวิจัย
4 นางสาวธารทิพย์ รักชูชื่น ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี มีภารกิจในการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารชุมชน (อาหาร OTOP) ภายใต้โครงการบูรณาการอาหารปลอดภัย ซึ่งส่งโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช จำนวนทั้งหมด 90 ตัวอย่าง พบไม่เข้ามาตรฐาน 7 ตัวอย่าง จำแนกตามผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองผลิตภัณฑ์ OTOP จำนวน 40 ตัวอย่าง ไม่เข้ามาตรฐาน จำนวน 2 ตัวอย่าง (ร้อยละ 5) ซึ่งพบเชื้อ Salmonella spp. ในปลาดุกร้า และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านการรับรอง จำนวน 50 ตัวอย่าง ไม่เข้ามาตรฐาน จำนวน 5 ตัวอย่าง (ร้อยละ 10) คือ ขนมกล้วยกรอบแก้วและขนมหม้อแกง พบเชื้อ Staphylococcus aureus และน้ำพริกแกงเขียวหวาน ซึ่งเป็นอาหารที่ห้ามใส่สี มีการใช้สีตาร์ตราซีน และสีบริลเลียนบลู เอ็ฟซีเอฟ จากผลการศึกษา จะเห็นว่าผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง OTOP มีคุณภาพดีกว่าผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านการรับรอง จึงควรผลักดันให้ผลิตภัณฑ์เข้าสู่ระบบ OTOP เพื่อให้ผู้บริโภคมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตามยังพบผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง OTOP ไม่เข้ามาตรฐาน ดังนั้น จึงต้องเกิดความร่วมมือจากทั้งผู้ผลิต ที่ต้องผลิตตามมาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (Good manufacturing practice) และมีการเฝ้าระวังและคุ้มครองผู้บริโภคจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งควรมีการให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้สารเคมีในผลิตภัณฑ์ด้วย      

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ เสนอโปสเตอร์ เริ่ม: 25 มี.ค. 2558 สิ้นสุด: 27 มี.ค. 2558

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๘ ธ.ค. ๒๕๖๕