กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
คุณภาพทางจุลชีววิทยาของน้ำแข็งในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2559   (ภาษาไทย)
Microbiological guality of ice in responsible area under Regional Medical Sciences Center 11  Surat Thani in Fiscal year 2559  (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวนิธิศา แย้มเนตร ผู้ร่วมวิจัย
2 นางสาวสุภาทินี โสบุญ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


น้ำแข็ง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อการบริโภค การผลิตอาหารและรักษาสภาพอาหาร จึงต้องสะอาดและปลอดภัย เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค แต่ยังคงพบปัญหาเรื่องคุณภาพของน้ำแข็งมาอย่างต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2559 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี ได้รับตัวอย่างน้ำแข็ง จำนวน 70 ตัวอย่าง แยกตามชนิดตัวอย่างดังนี้ น้ำแข็ง 30 ตัวอย่าง น้ำใช้ผลิตน้ำแข็ง 25 ตัวอย่าง ซึ่งจัดเป็นอาหารที่กำหนดคุณภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 78 (พ.ศ.2527) เรื่อง น้ำแข็ง และน้ำแข็งที่ไม่อยู่ในประเภทอาหารกำหนดคุณภาพ 15 ตัวอย่าง เช่น น้ำแข็งแช่ น้ำแข็งใช้ในการผลิต เป็นต้น เพื่อตรวจคุณภาพทางจุลชีววิทยาเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ พบว่า น้ำแข็ง ไม่ผ่านมาตรฐาน 17 ตัวอย่าง (ร้อยละ 57) สาเหตุจาก Coliforms 10 ตัวอย่าง (ร้อยละ 33) E. coli 4 ตัวอย่าง(ร้อยละ 13) และ S. aureus 1 ตัวอย่าง (ร้อยละ 3) น้ำใช้ผลิตน้ำแข็ง ไม่ผ่านมาตรฐาน 6 ตัวอย่าง (ร้อยละ 24) สาเหตุจาก Coliforms 5 ตัวอย่าง (ร้อยละ 20) และ E. coli 2 ตัวอย่าง (ร้อยละ 8) และน้ำแข็งที่ไม่อยู่ในประเภทอาหารกำหนดคุณภาพ ไม่ผ่านมาตรฐาน 2 ตัวอย่าง (ร้อยละ 13) สาเหตุจาก Coliforms 2 ตัวอย่าง (ร้อยละ 13) และ E. coli 1 ตัวอย่าง (ร้อยละ 7) โดยทุกตัวอย่างไม่พบ Salmonella spp. จากข้อมูลพบว่า น้ำแข็งทั้งสองประเภทพบการปนเปื้อนของเชื้อ Coliforms และ E. coli แต่พบ S. aureus ในตัวอย่างน้ำแข็งประเภทอาหารกำหนดคุณภาพเท่านั้น คำสำคัญ: น้ำแข็ง  คุณภาพทางจุลชีววิทยา           

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ Poster เริ่ม: 22 มี.ค. 2560 สิ้นสุด: 24 มี.ค. 2560

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๑๘ ต.ค. ๒๕๖๔