กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การศึกษาปริมาณตัวยาสำคัญของยาครีมไตรแอมซิโนโลน อะซีโตไนด์ในประเทศไทย   (ภาษาไทย)
Quantitative Study of Active Ingredient of Triamcinolone Acetonide Cream in Thailand   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวเจริญศรี ขวัญวงศ์ หัวหน้าโครงการ

 บทคัดย่อ


การศึกษาปริมาณตัวยาสำคัญของยาครีมไตรแอมซิโนโลน อะซีโตไนด์ในประเทศไทย Quantitative Study of Active Ingredient of Triamcinolone Acetonide Cream in Thailand กอบบุญ บุญเย็น และ เจริญศรี ขวัญวงศ์ Gobboon Boonyen and Jarernsri Khounvong ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ Regional Medical Sciences Center 1 Chiang Mai  Department of Medical Sciences บทคัดย่อ ทุกๆปี สำนักยาและวัตถุเสพติดได้ร่วมมือกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดทำโครงการประกันคุณภาพยา โดยสำรวจและทดสอบยาที่ได้รับจากโรงพยาบาลและผู้ผลิตยาภายในประเทศ เพื่อควบคุณภาพยา และเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลในปี 2559 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ รับผิดชอบการตรวจสอบคุณภาพยาครีมไตรแอมซิโนโลน อะซีโตไนด์ ซึ่งใช้สำหรับบรรเทาอาการคัน ลดอาการอักเสบที่ผิวหนัง ยานี้จัดอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ประเภท ก โดยสุ่มเก็บตัวอย่างทั้งหมด 74 ตัวอย่าง แบ่งเป็นความแรง 0.02% w/w จำนวน 48 ตัวอย่าง และความแรง 0.1% w/w จำนวน 26 ตัวอย่าง ทำการทดสอบในหัวข้อการตรวจเอกลักษณ์และปริมาณตัวยาสำคัญ ตามข้อกำหนดของเภสัชตำรับของสหรัฐอเมริกาฉบับที่ 38 พบว่าผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทั้ง 74 ตัวอย่างเข้ามาตรฐาน โดยตรวจพบไตรแอมซิโนโลน อะซีโทไนด์ ปริมาณโดยเฉลี่ยอยู่ระหว่างร้อยละ 92.1 ถึง 110.4 ของปริมาณที่แจ้ง (เกณฑ์กำหนดเท่ากับ 90.0 -115.0%ของปริมาณที่แจ้ง) ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปเผยแพร่ในหนังสือรายชื่อผลิตภัณฑ์ยาคุณภาพและผู้ผลิต(Green Book)ต่อไป คำสำคัญ: ไตรแอมซิโนโลน อะซีโตไนด์  ครีม  

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ งานประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เริ่ม: 7 ก.พ. 2562 สิ้นสุด: 7 ก.พ. 2562

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๘ ธ.ค. ๒๕๖๕