กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
ชุดทดสอบตะกั่วในสมุนไพร   (ภาษาไทย)
Lead in Herb Test Kit    (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2554 จนถึงวันที่: 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556 รวม:3 ปี จำนวนเงิน:180,000.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางกันยารัตน์ ชลสิทธิ์ หัวหน้าโครงการ
2 นางสรินยา จุลศรีไกวัล ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


การปนเปื้อนโลหะหนักในสมุนไพรปัจจุบันพบได้มากขึ้น อาจเกิดจากการที่มีสารเคมีและโลหะหนักตกค้างสะสมในดินและน้ำจากมลพิษต่าง ๆที่เพิ่มขึ้น ทำให้โลหะหนักถูกดูดซึมเข้าสู่พืชสมุนไพร ดังนั้นวัตถุประสงค์ในพัฒนาชุดทดสอบนี้เพื่อตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นในด้านของความปลอดภัยจากตะกั่ว ของวัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพรที่มีลักษณะผงแห้ง ซึ่งตะกั่วเป็นโลหะหนักที่สามารถก่อให้เกิดพิษต่อผู้บริโภคได้ทั้งพิษเฉียบพลันและพิษเรื้อรัง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 เชียงใหม่ จึงได้พัฒนาชุดทดสอบขึ้นโดยใช้หลักการการเข้าทำปฏิกิริยาของโลหะหนักตะกั่วกับสารเคมี ทำให้เกิดสารประกอบเชิงซ้อนที่มีสี ซึ่งระดับความเข้มของสี โทนสี สามารถนำไปหาปริมาณโลหะหนักตะกั่วได้ โดยปริมาณต่ำสุดที่ตรวจพบได้เท่ากับ 4 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งเป็นค่าที่ต่ำกว่าค่าสูงสุด 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมของตะกั่วที่กำหนดให้พบได้ตามองค์การอนามัยโลกและประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผลการประเมินประสิทธิภาพชุดทดสอบเทียบกับวิธีมาตรฐาน Atomic Absorption Spectrophotometry ในการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจำนวน 120 ตัวอย่าง โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 พบว่าค่าความไว  ความจำเพาะและความแม่นยำ คิดเป็นร้อยละ100  95.24      

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ครั้งที่ ๑๙ ประจำปี ๒๕๕๔ วันที่ ๑๗-๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ กรุงเทพฯ เริ่ม: 17 ส.ค. 2554 สิ้นสุด: 18 ส.ค. 2554
2 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ ณ มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๖ (Thailand Research Expo ๒๐๑๓) วันที่ ๒๓-๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ กรุงเทพฯ เริ่ม: 23 ส.ค. 2556 สิ้นสุด: 27 ส.ค. 2556

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๔ ก.พ. ๒๕๖๖