กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
คุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารประเภทเส้นที่ทำมาจากแป้ง ในเขตพื้นที่รับผิดชอบศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   (ภาษาไทย)
Microbiological guality of ice in responsible area under Regional Medical Sciences Center 11  Surat Thani in Fiscal year 2559  (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎ์ธานี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวนิรันดร แร่กาสินธุ์ ผู้ร่วมวิจัย
2 นางสาวสุภาทินี โสบุญ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี ได้สำรวจคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารประเภทเส้นที่ทำมาจากแป้ง โดยตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างจากตลาดสดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ รวม 20 ตัวอย่าง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 381) พ.ศ. 2559 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร และประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง เกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหาร ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 พบว่า ไม่ผ่านมาตรฐาน 16 ตัวอย่าง (ร้อยละ 80) เมื่อพิจารณาคุณภาพด้านเคมี พบว่า เส้นบะหมี่และแผ่นเกี๊ยว พบสีสังเคราะห์ทุกตัวอย่าง แต่ไม่พบการใช้วัตถุกันเสีย ส่วนเส้นก๋วยเตี๋ยวชนิดอื่นๆ พบการใช้วัตถุกันเสียเกินเกณฑ์มาตรฐาน 8 ตัวอย่าง (ร้อยละ 40) สำหรับคุณภาพทางจุลชีววิทยา พบว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 9 ตัวอย่าง (ร้อยละ 56) โดยมีสาเหตุมาจาก จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมดและจำนวนยีสต์และเชื้อราเกินเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนเส้นขนมจีนผ่านเกณฑ์ทั้งหมด จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวยังคงมีการใช้วัตถุกันเสียเกินเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งพบการใช้สีสังเคราะห์และการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ ดังนั้นผู้บริโภคควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีสีเป็นธรรมชาติและมีเลขทะเบียนอาหารและยา และควรนำไปผ่านความร้อนก่อนบริโภค ในส่วนของผู้ผลิตเองควรควบคุมปริมาณการใช้วัตถุเจือปนอาหารและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์สุขลักษณะการผลิตที่ดี (GMP) คำสำคัญ : คุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารประเภทเส้นที่ทำมาจากแป้ง  เส้นก๋วยเตี๋ยว  เส้นขนมจีน                

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ Poster เริ่ม: 28 มี.ค. 2561 สิ้นสุด: 30 มี.ค. 2561

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๘ ต.ค. ๒๕๖๔