กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
Method development and validation of hydrogen phosphide and inorganic bromide determined as fumigant residues in commercialized rice grains in Thailand (ภาษาไทย)
Method development and validation of hydrogen phosphide and inorganic bromide determined as fumigant residues in commercialized rice grains in Thailand   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:3 เดือน มกราคม พ.ศ. 2556 จนถึงวันที่: 10 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 รวม:2 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางวิชาดา จงมีวาสนา ผู้ร่วมวิจัย
2 นางลัดดา แก้วกล้าปัญญาเจริญ ผู้ร่วมวิจัย
3 นางกนกพร อธิสุข ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


Commercialized rice in Thailand was monitored for assessment of fumigant residues contaminant. Two-hundred eighty-nine rice samples were collected from different parts of Thailand during 2013‒2014 and analyzed for hydrogen phosphide (HP) and inorganic bromide (IB) residues. The study was conducted by using gas chromatography–mass spectrometry (GCMSD) coupled with Headspace and gas chromatography–electron capture detector (GC-ECD) to determine HP and IB. The limit of detection of the methods was 0.02 and 2 mg kg-1 for HP and IB respectively  with recovery 85‒108%. Detectable HP residues were found in 30% of the samples in the range of <0.05‒2 mg kg-1 and 10% of samples containing IB were traceable in the range of <5‒20.6 mg kg-1. The contaminations of HP in 19 samples were higher than the MRL set by the Ministry of Public Health of Thailand but the concentration of IB found in all samples was within the standard limit. 

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ตีพิมพ์ผ่านบทความทางวิชาการ - เริ่ม: 26 พ.ค. 2561 สิ้นสุด: 26 พ.ค. 2561

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๘ ธ.ค. ๒๕๖๕