กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
ฟอร์มาลดีไฮด์ในอาหาร (ภาษาไทย)
Formaldehyde in foods (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 จนถึงวันที่: 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาววันวิสา สนิทเชื้อ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


ตาม file แนบ      

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๗ ก.พ. ๒๕๖๖