กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
ระดับตะกั่ว แคดเมียม ปรอทในเลือด และสารหนูในปัสสาวะ ของผู้ที่อาศัยอยู่ในอำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี   (ภาษาไทย)
Level of Lead  Cadmium and Mercury in Blood and Arsenic in Urine Of In habitants in Pong Nam Ron District  Chanthaburi Province (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาวดุษฎี พลภัทรพิเศษกุล ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


การศึกษาระดับตะกั่ว แคดเมียม และปรอทในเลือด และสารหนูในปัสสาวะของผู้ที่อาศัยอยู่ในอำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ที่ไม่ได้ทำงานสัมผัสกับโลหะทั้ง 4 ชนิดนี้ จำนวน 191 รายช่วงอายุระหว่าง 21–69 ปี ตรวจวิเคราะห์โดยใช้วิธี ICP-MS-MS ผลการศึกษาพบว่าระดับตะกั่ว แคดเมียม ปรอท และสารหนู มีค่าเฉลี่ยเรขาคณิต (Geometric mean) 2.02ug/dL (0-12.70ug/dL)  0.57ug/L (0.10–2.60ug/L)  4.25ug/L (0.70–79.60ug/L) และ 55.36ug/L (0–1    

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ โปสเตอร์ เริ่ม: 28 มี.ค. 2561 สิ้นสุด: 30 มี.ค. 2561

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖