กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
การปนเปื้อนของปรอทในอาหารทะเลในจังหวัดชลบุรีและระยอง   (ภาษาไทย)
Contamination of Mercury in seafood in Chonburi and Rayong provinces   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


ปรอทเป็นโลหะหนักที่อาจปนเปื้อนและสะสมในสัตว์ทะเลได้ ซึ่งหากมีการบริโภคโดยขาดการเฝ้าระวังอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี จึงได้เก็บตัวอย่างอาหารทะเล 54 ตัวอย่าง จากตลาดหนองมน สะพานปลาอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี และหาดสวนสน จังหวัดระยอง แบ่งเป็น ปลา 34 ตัวอย่าง หอย 6 ตัวอย่าง กุ้ง 5 ตัวอย่าง ปู 4 ตัวอย่าง ปลาหมึก 4 ตัวอย่าง และกั้ง 1 ตัวอย่าง นำมาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณปรอทด้วยเครื่อง Mercury Analyzer ยี่ห้อ Teledyne รุ่น Hydra II AA ใช้เทคนิค CVAAS และควบคุมคุณภาพในการวิเคราะห์ด้วยตัวอย่างมาตรฐานอ้างอิง DORM-4 พบการปนเปื้อนของปรอทในเนื้อปลาอยู่ในช่วง 0.0077 – 0.1304 มก./กก. มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.0517 มก./กก. เนื้อหอยอยู่ในช่วง 0.0032 – 0.0153 มก./กก. มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.0078 มก./กก. เนื้อกุ้งอยู่ในช่วง 0.0092 – 0.0347 มก./กก. มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.0228 มก./กก. เนื้อปูอยู่ในช่วง 0.0344 – 0.0745 มก./กก. มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.0486 มก./กก. เนื้อปลาหมึกอยู่ในช่วง 0.0088 – 0.0590 มก./กก. มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.0408 มก./กก. เนื้อกั้ง เท่ากับ 0.0274 มก./กก. ตามลำดับ ซึ่งทั้งหมดต่ำกว่าค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดให้มีปริมาณปรอทในอาหารทะเลได้ไม่เกิน 0.5 มก./กก.      

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ โปสเตอร์ เริ่ม: 22 มี.ค. 2560 สิ้นสุด: 24 มี.ค. 2560
2 ให้ข่าวผ่านสื่อสารมวลชน Web site กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เริ่ม: 21 พ.ค. 2561 สิ้นสุด: 21 พ.ค. 2561
3 ให้ข่าวผ่านสื่อสารมวลชน ข่าวออนไลน์ เริ่ม: 21 พ.ค. 2561 สิ้นสุด: 21 พ.ค. 2561
4 ให้ข่าวผ่านสื่อสารมวลชน ข่าวออนไลน์ เริ่ม: 21 พ.ค. 2561 สิ้นสุด: 21 พ.ค. 2561
5 ให้ข่าวผ่านสื่อสารมวลชน ข่าวออนไลน์ เริ่ม: 21 พ.ค. 2561 สิ้นสุด: 21 พ.ค. 2561
6 ให้ข่าวผ่านสื่อสารมวลชน รายการเที่ยงเปิดประเด็น ช่อง3 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เริ่ม: 21 พ.ค. 2561 สิ้นสุด: 21 พ.ค. 2561

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๓ ก.พ. ๒๕๖๖