กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
Evolution of complex symbiotic relationships in a morphologically derived family of lichen-forming fungi   (ภาษาไทย)
Evolution of complex symbiotic relationships in a morphologically derived family of lichen-forming fungi   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


-            

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ตีพิมพ์ผ่านบทความทางวิชาการ จากโครงการ เรื่อง โครงการร่วมกับหน่วยงานภายนอกประเทศภายใต้ทุน the Spanish Ministerio de Ciencia e Innovaci on (projects CGL2010-21646/BOS, CGL2011-25003 and CGL2013- 42498-P), the Universidad Complutense-Banco Santander (GR3/14), Comunidad Aut onoma de Madrid (REMEDINAL S- 2009/AMB-1783), the National Science Foundation (‘Hidden diversity in parmelioid lichens’; DEB-0949147), the Swedish Research Council (VR621-2009-5372 and VR 621-2012-3990), the Academy of Finland (grant 1133858), the Estonian Science Foundation (grant 9109), and the European Regional Develop- ment Fund (Center of Excellence FIBIR). G.S. เผยแพร่ New Phytologist (2015) doi: 10.1111/nph.13553 เริ่ม: 28 พ.ค. 2561 สิ้นสุด: 28 พ.ค. 2561

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๑ ต.ค. ๒๕๖๔