กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
ความคงตัวของระดับแอลกอฮอล์ในเลือด   (ภาษาไทย)
Stability of Blood Alcohol Concentration   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556 จนถึงวันที่: 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 รวม:1 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ
1 นางสาววราพร ชลอำไพ ผู้ร่วมวิจัย

 บทคัดย่อ


Blood Alcohol Concentration (BAC) is the most common test performed on forensic specimens. The important factors which affect BAC are time of storage and sample containers. Generally there are 3 types of containers namely  round glass bottle cover with rubber closure and parafilm  vacutainer tube with parafilm  The stability over time of alcohol in blood specimens that stored at 4 - 8 °C of 30 samples (10 samples per type of container) were studied. BAC were determined in the 1st  7th  14th and 30th day of storage by HS-GCFID. Mean Relative Percent Difference (MRPD) that calculated in 7th  14th and 30th day of storagewere 2.23 ± 1.89 2.14 ± 2.35 and 3.14 ± 2.47 respectively (acceptance criteria < 5%) It was concluded that BAC was stable when stored at 4 - 8 °C up to 30 days. 

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 การจัดนิทรรศการในงานต่าง ๆ โปสเตอร์ เริ่ม: 11 พ.ค. 2561 สิ้นสุด: 11 พ.ค. 2561

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๕ ธ.ค. ๒๕๖๕