กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
Hidden diversity in the morphologically variable script lichen (Graphis scripta) complex (Ascomycota  Ostropales  Graphidaceae). (ภาษาไทย)
Hidden diversity in the morphologically variable script lichen (Graphis scripta) complex (Ascomycota  Ostropales  Graphidaceae). (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


-      

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ตีพิมพ์ผ่านบทความทางวิชาการ จากโครงการ เรื่อง โครงการร่วมกับหน่วยงานภายนอกประเทศภายใต้ทุน The National Science Foundation (NSF) ประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่ Organisms Diversity & Evolution: DOI 10.1007/s13127-015-0219-5. เริ่ม: 28 พ.ค. 2561 สิ้นสุด: 28 พ.ค. 2561

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๑ ต.ค. ๒๕๖๔