กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
Screening of Serum Cholinesterase Activity in Thai People Exposed to Organophosphste and Carbamate Insecticides   (ภาษาไทย)
Screening of Serum Cholinesterase Activity in Thai People Exposed to Organophosphste and Carbamate Insecticides   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


-      

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ จากโครงการ เรื่อง การศึกษา Chlinesterase Activity ในคนไทยที่ได้รับสารฆ่าแมลงกลุ่ม Organophosphate และ Carbamalt ในงานสมัชชาสุชภาพแห่งชาติ เผยแพร่ นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ การประชุมวิชาการนานาชาติ "International Confeence of Asian Environmental Chemistry 2014" ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ในวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2557 เริ่ม: 28 พ.ค. 2561 สิ้นสุด: 28 พ.ค. 2561

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๑๘ ต.ค. ๒๕๖๔