กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
Development Method for Detecting Bacterial Zoonotic Pathogens by Real-Time Polymerase Chain Reaaction   (ภาษาไทย)
Development Method for Detecting Bacterial Zoonotic Pathogens by Real-Time Polymerase Chain Reaaction   (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


-        

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ จากโครงการ เรื่อง พัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อจากสัตว์สู่คน เผยแพร่ นำเสนอผลงานแบบวาจา การประชุมวิชาการนานาชาติ The 6th ASIAHORCs Joint Symposium on "The Impact of Climate Change to Food and Health" วันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ เริ่ม: 28 พ.ค. 2561 สิ้นสุด: 28 พ.ค. 2561

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๑๘ ต.ค. ๒๕๖๔