กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
ความเป็นพิษและประสิทธิภาพในการไล่ด้วงงวงข้าวของน้ำมันหอมระเหย    (ภาษาไทย)
ความเป็นพิษและประสิทธิภาพในการไล่ด้วงงวงข้าวของน้ำมันหอมระเหย    (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


ด้วงงวงข้าว (Sitophilus oryzae L.) เป็นแมลงศัตรูพืชที่สร้างความเสียหายของเมล็ดพืชหลังเก็บเกี่ยว การใช้สารรมควันทำให้แมลงสร้างความต้านทานต่อสารเคมี และยังทำลายชั้นบรรยากาศโลก จึงวิจัยหาการใช้ประโยชน์ของสารจากพืชสมุนไพรมาทดแทนสารเคมี การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความเป็นพิษและประสิทธิภาพในการไล่ของน้ำมันหอมระเหย 6 ชนิด (อบเชยจีน ตะไคร้ต้น เปปเปอร์มิ้นต์ ตะไคร้หอม มะกรูด และกระชาย) ต่อตัวเต็มวัยของด้วงงวงข้าว โดยการทดสอบฤทธิ์สัมผัสตายและประสิทธิภาพในการไล่ ผลการศึกษาพบว่าค่า LC50 ของฤทธิ์สัมผัสตายที่ 48 ชั่วโมง เท่ากับ 3.5 4.5 5.5 6.9 7.9 และ 10.8% ตามลำดับ สำหรับประสิทธิภาพในการไล่ พบว่าที่ความเข้มข้น 4% ของน้ำมันหอมระเหย 6 ชนิดสามารถไล่ด้วงงวงข้าวได้ 65.7-98.0% (Class IV-V) ส่วนที่ความเข้มข้น 2% พบว่าน้ำมันหอมระเหยอบเชยจีน มีประสิทธิภาพไล่ด้วงงวงข้าวได้ดีที่สุดถึง 86% (Class V) รองลงมา คือ ตะไคร้หอมและตะไคร้ต้น สามารถไล่ได้ 60 และ 44% (Class III) ตามลำดับ สรุปได้ว่า น้ำมันหอมระเหยอบเชยจีน มีประสิทธิภาพสูงที่สุดทั้งในด้านฤทธิ์สัมผัสตายและการไล่ต่อด้วงงวงข้าว ซึ่งน่าจะมีศักยภาพที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการควบคุมด้วงงวงข้าวต่อไป  

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ เผยแพร่ นำเสนอผลงานแบบวาจา การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 วันที่ 25-27 มีนาคม 2558 ณ อิมแพค เมืองทองธานี เริ่ม: 28 พ.ค. 2561 สิ้นสุด: 28 พ.ค. 2561

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๘ ต.ค. ๒๕๖๔