กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ทะเบียนองค์ความรู้
สายพันธุ์ของไวรัสก่อโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ในแหล่งน้ำที่สัมพันธ์กับผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและบึงกาฬ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗    (ภาษาไทย)
สายพันธุ์ของไวรัสก่อโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ในแหล่งน้ำที่สัมพันธ์กับผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและบึงกาฬ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗    (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ระยะเวลาในการดำเนินการ


 

งบประมาณ


เริ่มวันที่:28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่: 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รวม:0 ปี จำนวนเงิน:0.00 บาท

 รายชื่อผู้ร่วมดำเนินการ


ลำดับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งในโครงการ

 บทคัดย่อ


ไวรัสโนโรและโรทาเป็นสาเหตุก่อโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน พบมากในเด็ก จากรายงานของสำนักระบาดวิทยาพบผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น ในปี 2555 มีผู้ป่วย 1 229 641 ราย เสียชีวิต 27 ราย ทางคณะผู้วิจัยจึงได้ศึกษาหาความสัมพันธ์ของไวรัสก่อโรคอุจจาระร่วงในแหล่งน้ำกับในผู้ป่วยอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ในจังหวัดอุดรธานีและบึงกาฬ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2555 ถึงกันยายน 2557 ได้เก็บตัวอย่างน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย แหล่งน้ำธรรมชาติ น้ำดื่มและน้ำแข็ง จำนวน 381 ตัวอย่าง และนำมาตรวจหาโนโรและโรทาโดยวิธี Real time RT-PCR ให้ผลบวกจำนวน 60 ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ15.7 ประกอบด้วยโนโรจีโนกรุ๊ป I(GI) จีโนกรุ๊ป II(GII) จีโนกรุ๊ป I+II(GI+GII) และโรทาคิดเป็นร้อยละ 11.7

 การเผยแพร่


ลำดับกิจกรรมรายละเอียดระยะเวลา
1 ร่วมนำเสนอด้วยการพูดในงานวิชาการ จากโครงการ เรื่อง โครงการ..สายพันธุ์ของเชื้อไวรัสก่อโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน และไวรัสตับอักเสบ เอ และอี ในแหล่งน้ำ ที่สัมพันธ์กับผู้ป่วยโรคระบบทางเดินอาหาร เผยแพร่ นำเสนอผลงานแบบวาจาการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 วันที่ 25-27 มีนาคม 2558 ณ อิมแพค เมืองทองธานี เริ่ม: 28 พ.ค. 2561 สิ้นสุด: 28 พ.ค. 2561

 รางวัลที่ได้รับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
http://innovation.dmsc.moph.go.th
ข้อมูล ณ วันที่:๒๕ ต.ค. ๒๕๖๔